Flamenco en Granada Flamenco in Granada Flamenco à Grenade Flamenco in Granada Flamenco a Granada Shows de Flamenco em Granada Flamenco w Granadzie Flamenco w Granadzie Flamenco w Granadzie

Géla nà dá de fú la mén ge biaoyan

Géla nà dá gè chù dou you xuduo bùtóng de fú la mén ge biaoyan. Shiyòng xiàmiàn de rìlì chákàn fú la mén ge biaoyan bìng yùdìng ménpiào.

Shiyòng jiàntóu chákàn bùtóng rìqí de keyòngxìng.